IMG_0412.jpgcontrast3.jpgIMG_0407.jpgIMG_0413.jpgIMG_0408.jpgIMG_0418.jpgIMG_0406.jpgszkpan.jpgIMG_0414.jpg

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

       

Załącznik nr 5

REGULAMIN SAMORZĄDU SŁUCHACZY

W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH

 


I.Postanowienia ogólne.

1.Samorząd Słuchaczy Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku jest ważnym ogniwem w strukturze szkoły. Tworzą go wszyscy słuchacze Szkół dla Dorosłych.
2.Samorząd służy współdziałaniu słuchaczy z innymi organami działającymi na terenie szkoły w celu właściwego przebiegu procesu wychowania i nauczania. Jego działanie powinno rozwijać poczucie odpowiedzialności za szkołę i słuchaczy, umiejętności organizacyjne, adaptacyjne w nowym środowisku.
3.Rada Szkolna Samorządu Słuchaczy powoływana jest każdego roku we wrześniu spośród uczniów liceów i szkół policealnych.


II.Skład Rady Szkolnej Samorządu Słuchaczy:

  • Przewodniczący
  • Wiceprzewodniczący
  • Sekretarz
  • Skarbnik
  • 3 członków Rady


1.Pracą Rady Szkolnej Samorządu Słuchaczy kieruje przewodniczący przy pomocy wiceprzewodniczącego.
2.W czasie gdy przewodniczący nie może pełnić swoich obowiązków zastępstwo wiceprzewodniczącego rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje przewodniczącego.
3.Przewodniczący jest odpowiedzialny za całokształt działalności samorządu, a w szczególności:
a)Reprezentuje SS na zewnątrz
b) Nadzoruje opracowanie rocznego planu pracy Samorządu
c)Sprawuje nadzór nad pracą Rady Szkolnej SS w zakresie:

  • Ustalanie semestralnej składki na SS
  • Sposobu wykorzystania środków finansowych
  • Udzielania pomocy materialnej


4.Sekretarz odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji ( książki protokołów ) i przepływ informacji – ma prawo korzystać z tablicy ogłoszeń słuchaczy Szkół dla Dorosłych.


III.Wybory do Rady Szkolnej Samorządu Słuchaczy.

1.Każdy semestr przeprowadza wybory trzech członków Rady Semestralnej
    Samorządu Słuchaczy.
2.W głosowaniu uczestniczą reprezentanci poszczególnych semestrów.
3.Głosowanie ma charakter tajny i bezpośredni.
4.Wybory są ważne, gdy uczestniczy w nich przynamniej połowa uprawnionych do
    głosowania.
5.Funkcję przewodniczącego pełnić będzie słuchacz, który otrzymał największą 
    liczbę głosów i wyraził zgodę.
6.Wybory przeprowadza powołana spośród słuchaczy Komisja Skrutacyjna.
7.Słuchacze wchodzący w skład Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować do
     Rady Szkolnej.
8.Wyniki wyborów Komisja Skrutacyjna podaje do wiadomości słuchaczy na
    tablicy ogłoszeń.


IV.Uprawnienia Samorządu Słuchaczy.

1.Samorząd w każdej chwili ma prawo zwracać się z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniowskich do dyrektora szkoły i opiekunów semestrów.
2.Samorząd ma prawo uczestniczenia z głosem doradczym w wybranych posiedzeniach Rady Pedagogicznej za zgodą jej przewodniczącego.
3.Ma prawo do spotkania z dyrektorem  Szkoły, na którym przedstawia problemy zgłoszone uprzednio przez poszczególne semestry.
4.Ma prawo do zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami, stawianymi wymaganiami.
5.Ma prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce.
6.Ma prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
7.Ma prawo do gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek w celu wspierania działalności statutowej szkoły.


V.Obowiązki Samorządu Słuchaczy.

1.Samorząd Słuchaczy ma obowiązek oddziaływać wychowawczo na słuchaczy, którzy nie podporządkują się regulaminowi szkolnemu.
2.Ma obowiązek wspierać swoją aktywnością wszelkie inicjatywy dyrekcji szkoły dotyczące organizacji życia szkoły.
3.Ma obowiązek realizowania rocznego planu pracy Samorządu.


VI.Zasady wydatkowania gromadzonych funduszy.

1.Środki finansowe gromadzone z dobrowolnych składek słuchaczy ( składka    semestralna ) wydatkowane są na cele statutowe szkoły.
- zakup pomocy i środków dydaktycznych
- prenumeratę czasopism
- zakup podręczników w celu wzbogacania księgozbiorów biblioteki szkolnej
- dofinansowanie wyjazdów  dydaktycznych w ramach zajęć praktycznych
- nagrody dla słuchaczy wyróżniających się w nauce
- słuchacze ULO zwolnieni są z opłat w semestrze, w którym organizują Bal Studniówkowy.
2.Wszystkie wydatki finansowe są udokumentowane fakturami i rachunkami.
Obsługę księgową Samorządu Słuchaczy prowadzi  Specjalista Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Płocku.


VII.Postanowienia końcowe.

1.Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
2.W kwestiach spornych między SS, a innymi organizacjami szkolnymi przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły.
3.W przypadku zaistnienia kwestii spornej między SS, a nauczyciel, instancją rozstrzygającą jest Rada Pedagogiczna i dyrektor szkoły.

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies