contrast3.jpgIMG_0412.jpgIMG_0413.jpgIMG_0414.jpgIMG_0406.jpgIMG_0418.jpgIMG_0407.jpgszkpan.jpgIMG_0408.jpg

Kontrakt z uczniem

Kontrakt z uczniem

dotyczący oceny z zachowania

w roku szkolnym 2013/2014

Niniejsza umowa, zawarta między wychowawcą........................................................................ i uczniem ...........................................z klasy ......., określa warunki, na jakich otrzyma on ocenę semestralną i roczną z zachowania. Każdy czyn, dobry lub zły, oceniany będzie na bieżąco. Na początku każdego semestru uczeń otrzyma kredyt zaufania w wysokości 100 punktów.

I. Kryteria ocen z zachowania

Skala ocen:

wzorowe - powyżej 120 pkt. i 0-5 godzin nieusprawiedliwionych
bardzo dobre - 101 -120 pkt. i 6-10 godzin nieusprawiedliwionych
dobre - 81 - 100 pkt. i 11-19 godzin nieusprawiedliwionych
poprawne - 61 - 80 pkt. i 20-49 godzin nieusprawiedliwionych
nieodpowiednie - 41 - 60 pkt i 50-99 godzin nieusprawiedliwionych
naganne - poniżej 41 pkt. i powyżej 100 godzin nieusprawiedliwionych


 

Każdy uczeń, który w II semestrze poprawi frekwencję otrzymuje od 1 do 20 pkt.


Istotny wpływ na ocenę z zachowania ma frekwencja i liczba godzin nieusprawiedliwionych. O ilości punktów warunkujących uzyskanie ocen z zachowania: poprawne,

nieodpowiednie, naganne, różniących się od wskazanych w Kontrakcie

w pkt.I decyduje wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielami uczącymi w danej klasie.


A. Moje zachowanie będzie ocenione jako dobre, jeśli nie przekroczę limitu godzin nieusprawiedliwionych ustalonego dla tej oceny, oraz jeżeli:

1. systematycznie i punktualnie uczęszczam na zajęcia szkolne,
2. aktywnie uczestniczę w zajęciach edukacyjnych i nie przeszkadzam innym,
3. zachowuję się kulturalnie w stosunku do rówieśników i pracowników szkoły,
4. dbam o kulturę słowa,
5. jestem prawdomówny,
6. jestem życzliwy i uczynny, chętnie pomagam innym,
7. szanuję godność innych,
8. jestem tolerancyjny wobec odmiennych poglądów,
9. reaguję na krzywdę innych, przejawy zła i bronię słabszych,
10. aktywnie uczestniczę w uroczystościach, imprezach klasowych i szkolnych, akcjach, konkursach, wycieczkach, zawodach sportowych,
11. zawsze i wszędzie godnie reprezentuję klasę i szkołę,
12. szanuję mienie osobiste, szkolne i społeczne, oraz pracę innych,
13. chętnie wykonuję prace społeczne na rzecz klasy i szkoły,
14. noszę właściwy strój szkolny, codzienny i galowy, określony w Statucie Szkoły,
15. dbam o higienę osobistą ład i porządek w otoczeniu,
16. nie ulegam nałogom.
17. przestrzegam zasad bezpieczeństwa,


B. Moje zachowanie będzie ocenione jako wzorowe lub bardzo dobre, jeżeli nie przekroczę limitu ustalonych dla tych ocen godzin nieusprawiedliwionych, spełniam wszystkie wymagania na ocenę dobre, a ponadto otrzymam punkty za :

1. aktywne uczestnictwo w życiu klasy i szkoły - 5 pkt.
2. udział w pracach społecznych na rzecz klasy i szkoły - 5 pkt.
3. bezinteresowną pomoc: wolontariat, pomoc w nauce, pomoc materialną -10-20 pkt.
4. właściwą postawę wobec zła, krzywdy, nietolerancji -10-20 pkt.
5. udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych -10-30 pkt.

C. Moja ocena z zachowania będzie obniżona (poprawne, nieodpowiednie lub naganne) za godziny nieusprawiedliwione oraz za:

1. spóźnianie się na lekcje - 1 pkt. za 1 spóźnienie
2. każdorazowy brak obuwia na zmianę - 1 pkt.
3. ucieczki z pojedynczych godzin - 2 pkt.
4. przeszkadzanie kolegom i nauczycielom w trakcie zajęć - 2 pkt. (uwagi)
5. każdorazowe używanie wulgarnego słownictwa - 5 pkt.
6. palenie papierosów - 5 pkt.
7. używanie w czasie lekcji telefonu komórkowego - 5 pkt.
8. niszczenie cudzej własności i mienia szkolnego - 20 pkt.
9. poniżanie godności innych - 20 pkt.
10. kradzież cudzej własności - 30 pkt.
11. przemoc, agresję - 30 pkt.
12. picie alkoholu - 30 pkt.
13. posiadanie, sprzedaż lub używanie narkotyków - 50 pkt.

D. Punkty dodatnie, jak i ujemne wyszczególnione w punktach B i C może otrzymać każdy uczeń. E. Za konflikt z prawem - niezależnie od uzyskanych punktów uczeń otrzymuje ocenę naganne. F. Uczeń, który opuścił w roku szkolnym więcej niż 80 godzin nieusprawiedliwionych nie ma prawa do egzaminu poprawkowego z drugiego przedmiotu. G. Uczeń z oceną naganne może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego na warunkach określonych w Statucie Szkoły. H. Końcową ocenę w klasach programowo najwyższych ustala wychowawca klasy biorąc pod uwagę zachowanie ucznia w czasie całego cyklu edukacji.

II. Zasady dotyczące usprawiedliwiania nieobecności oraz konsekwencje wynikające z niskiej frekwencji.


 

1. W przypadku nieobecności ucznia w szkole w danym dniu rodzic informuje telefonicznie o nieobecności dziecka.

2. Sekretariat przekazuje informacje o planowanych nieobecnościach na tablicy ogłoszeń w

pokoju nauczycielskim.

3. Nauczyciel odnotowuje w/w informacje w dzienniku lekcyjnym.

4. W przypadku dłuższej nieobecności uczeń przynosi szkolny druk usprawiedliwienia pierwszego dnia obecności i  przekazuje go wychowawcy.

5. W przypadku gdy uczeń jest nieobecny w szkole przez 3 dni bez telefonicznego usprawiedliwienia ze strony rodziców wychowawca kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami w celu ustalenia przyczyn nieobecności ucznia w szkole.

6. W przypadku nieobecności ucznia na pojedynczych zajęciach (ucieczki z lekcji) bez wcześniejszego usprawiedliwienia rodzica wychowawca wyjaśnia przyczyny nieobecności, ale nie usprawiedliwia tej nieobecności.

7. W  przypadku powtórzenia się sytuacji (kolejne ucieczki) wychowawca i nauczyciel przedmiotu informuje rodziców/ opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji i zobowiązuje do nadzoru dziecka ustalając zasady kontaktu.

8. Wychowawca/nauczyciel nie zwalnia ucznia z zajęć lekcyjnych bez pisemnej zgody rodzica.

9. W przypadkach losowych (np. złe samopoczucie) o zwolnieniu ucznia decyduje dyrektor szkoły.

10. W przypadku uczniów z dużą absencją dyrektor szkoły, pedagog szkolny i wychowawca w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami zobowiązują ucznia do poprawy frekwencji poprzez pisemne zobowiązanie.

11. Nieprzestrzeganie w/w procedur w przypadku uczniów skutkuje konsekwencjami wynikającymi z zapisów zawartych w Statucie Szkoły i kontrakcie dotyczącym oceny  z zachowania.

12. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie odmawiają współpracy ze szkołą, a uczeń nie poprawia swojego zachowania dyrektor dyscyplinuje ucznia i jego rodziców poprzez dostępne środki zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i zapisami Statutu Szkoły.

Po zapoznaniu się z warunkami umowy własnoręcznym podpisem zobowiązuję się do jej przestrzegania.

Podpis ucznia                             Podpis rodziców                                Podpis wychowawcy

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies