IMG_0418.jpgcontrast3.jpgIMG_0412.jpgIMG_0406.jpgIMG_0408.jpgIMG_0414.jpgIMG_0407.jpgszkpan.jpgIMG_0413.jpg

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

I. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity  Dz. U. z 2004r. nr. 256 poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
2. Statut Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, zwany dalej „samorządem”, jest ważnym organem w strukturze szkoły, obok dyrektora szkoły, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Reprezentuje on szkołę na uroczystościach państwowych poprzez poczet sztandarowy i delegację uczniowską.
3. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o własny regulamin, zgodny ze statutem szkoły.
4. Rada Samorządu wybierana jest każdego roku, przez społeczność uczniowską, w demokratycznych wyborach .
5. Samorząd Uczniowski jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.
6. Działalność Samorządu wspiera  i nadzoruje nauczyciel - opiekun Samorządu Uczniowskiego.


III.ORGANA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Organami Samorządu są:
a. ogólne zebranie uczniów,
b. uczniowska Rada Szkolna,
c. ogólne zebranie klasowe,
d. uczniowska Rada Klasowa,
e. komisja rewizyjna,
f. sąd koleżeński.
2. Prezydium opracowuje roczny plan pracy Samorządu Uczniowskiego.
3. Ogólne zebranie uczniów jest najwyższą władzą samorządu. Prawo uczestnictwa w tym zebraniu mają wszyscy uczniowie szkoły.
4. W ogólnym zebraniu szkolnym mogą uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor szkoły, członkowie Rady Pedagogicznej, członkowie Rady Rodziców.
5. Ogólne zebranie szkolne zwołuje Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego w porozumieniu z opiekunem Samorządu, ogłaszając termin jego odbycia z dwudniowym wyprzedzeniem.
6. O czasie, miejscu i proponowanym porządku obrad zawiadamia się wszystkich uczniów przez pisemne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń oraz w formie komunikatów podawanych w klasach i przez radiowęzeł szkolny.
7. Ogólne zebranie szkolne może być połączone z apelem szkolnym.


IV.CELE I ZADANIA
1. Samorząd służy współdziałaniu z innymi organami w celu właściwego przebiegu procesu wychowania i nauczania.
2. Jego działanie cechuje poczucie odpowiedzialności za całą młodzież i całą społeczność szkolną oraz rozwijanie umiejętności organizacyjnych, wyzwalanie aktywności i przedsiębiorczości jego członków.
3. Celem Samorządu jest rozwijanie demokratycznych form współżycia i kształtowanie umiejętności zespołowego działania.
4. Praca na rzecz zbiorowości rówieśniczej sprzyja rozwijaniu umiejętności organizacyjnych i adaptacyjnych w nowym środowisku oraz więzi koleżeńskich i przyjacielskich.
5. Zadaniem Samorządu jest :
a. organizowanie i zachęcanie całej społeczności szkolnej do należytego spełniania obowiązków szkolnych,
b. przedstawianie dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej,
c. współdziałanie z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki, pracy i odpoczynku oraz udzielenie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji,
d. rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie wypoczynku i rozrywki,
e. organizowanie imprez o charakterze społeczno-kulturalnym, naukowym i rozrywkowym za zgodą dyrektora szkoły,
f. organizowanie pomocy koleżeńskiej,
g. zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami wespół z opiekunem Samorządu Uczniowskiego i organami do tego powołanymi,
h. ponoszenie współodpowiedzialności za wyniki kształcenia i wychowania.
6. Wszystkie działania Samorządu Uczniowskiego powinny cechować się: poczuciem odpowiedzialności za szkołę, dbałością o jej honor, kultywowaniem i wzbogacaniem jej tradycji.


V.UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.
2. Samorząd Uczniowski ma prawo do:
a. zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami,
b. współtworzenia i realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły,
c. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
d. organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
e. redagowania i wydawania gazety szkolnej,
f. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
g. zwracania się w każdej chwili z prośbą o pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniowskich do dyrekcji szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego, wychowawców,
h. opiniowania wszelkich przedsięwzięć uczniów kierowanych do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i dyrektora,
i. wyrażania swojej opinii w sprawie ucznia, któremu grozi kara za nieprzestrzeganie kodeksu szkolnego,
j. uczestnictwa w decyzjach władz szkolnych w sprawach przyznawania stypendiów i zasiłków,
k. uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców na zaproszenie i za zgodą jej przewodniczących,
l. wnioskowania o nagrody i kary dla uczniów,
m. wydawania opinii o nauczycielu podczas oceny jego pracy w formie każdorazowo ustalonej przez dyrektora szkoły,
n. powołania sądu koleżeńskiego dla rozstrzygania sporów i konfliktów,
o. wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna.

 


VI.OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Samorząd Uczniowski ma obowiązek:
a. współdziałać z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do nauki i pracy,
b. wspierać swoją aktywnością wszelkie inicjatywy dyrekcji szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców dotyczące organizacji pracy i życia szkoły,
c. propagować pozytywne zachowania wśród społeczności szkolnej,
d. godnie reprezentować szkołę przez swoją postawę i zachowanie, zarówno na jej terenie, jak i poza nią,
e. okazywać szacunek władzom szkolnym, nauczycielom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły.

 


VII.ZASADY I TRYB WYBORÓW RADY SZKOLNEJ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok od momentu wybrania.
2. Po upływie roku odchodzące prezydium zobowiązane jest rozpisać nowe wybory.
3. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i niesprawiający kłopotów wychowawczych.
4. Każda klasa przeprowadza wybory wyłaniające trzech kandydatów do Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego i jednego do sądu koleżeńskiego.
5. Wybory powinna poprzedzać kampania wyborcza trwająca jeden tydzień, podczas której kandydaci mają prawo do zaprezentowania swojego programu działania w strukturach szkolnych Samorządu Uczniowskiego między innymi na tablicy ogłoszeń, przez radiowęzeł szkolny, na apelu szkolnym.
6. Członkowie komisji wyborczej i komisji skrutacyjnej wybierani są przez ustępującą Radę Szkolną oraz opiekuna Samorządu Uczniowskiego. W skład obu komisji mogą wchodzić uczniowie szkoły oraz pedagog. Ilość członków komisji ustalana jest każdorazowo w zależności od potrzeb. Po wyznaczeniu składu komisji ich członkowie wybierają spośród siebie przewodniczącego.
7. Członkowie komisji wyborczej przygotowują karty do głosowania oraz przeprowadzają wybory prezydium i sądu koleżeńskiego.
8. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest przeliczenie głosów. Uczniowie wchodzący w skład komisji skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Szkolnej Samorządu Uczniowskiego.
9. W głosowaniu uczestniczy cała młodzież szkolna, nie mniej niż 50%.
10. Głosowanie ma charakter tajny i bezpośredni, uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
11. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, sekretarzem, skarbnikiem - kolejni według otrzymanej ilości głosów. Pozostali kandydaci wchodzą w skład Rady Samorządu Uczniowskiego jako członkowie.
12. Pięciu uczniów kandydujących do sądu koleżeńskiego, którzy otrzymają największą ilość głosów wejdą w jego skład.
13. Wyniki przeprowadzonych wyborów na terenie szkoły podaje do publicznej wiadomości ustępująca Rada Szkolna Samorządu Uczniowskiego przez wywieszenie nowego składu na tablicy ogłoszeń w ciągu tygodnia.
14. W przypadku niewywiązywania się z obowiązków członka Rady Samorządu Uczniowskiego pozostali członkowie wraz z opiekunem mają prawo odwołać go z pełnionej funkcji.


VIII. OBOWIĄZKI OGÓLNEGO ZEBRANIA UCZNIÓW
2. Uchwalenie regulaminu Samorządu.
3. Uchwalenie ewentualnych zmian i uzupełnień regulaminu.
4. Uchwalenie programu działania Samorządu.
5. Decydowanie w innych ważnych sprawach uczniów przedstawionych przez prezydium.
6. Ogólne zebranie uczniów obraduje przynajmniej raz w ciągu roku szkolnego. Zebraniu przewodniczy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a protokołuje sekretarz i obowiązkowo uczestniczy w nim opiekun SU.
7. W przypadku nieobecności przewodniczącego obradami kieruje jego zastępca.


IX.ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Ogólne zebranie klasowe jest podstawową jednostką organizacyjną w strukturze Samorządu Uczniowskiego skupiającą wszystkich uczniów danego oddziału.
2. Ogólne zebranie klasowe może wysuwać propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy Samorządu Uczniowskiego i przedstawiać je prezydium Rady Szkolnej SU.

3. Uczniowska Rada Klasowa składa się z trzech osób:
•przewodniczącego,
•zastępcy przewodniczącego,
•skarbnika.
4. Wyboru uczniowskiej Rady Klasowej dokonuje w głosowaniu tajnym lub jawnym ogólne zebranie klasowe na okres jednego roku.
5. W razie niewywiązywania się z obowiązków lub naruszenia postanowień statutu szkoły na wniosek samorządu klasowego lub wychowawcy mogą być zarządzone ponowne wybory w celu zmiany lub uzupełnienia składu uczniowskiej Rady Klasowej.
6. Uczniowska Rada Klasowa jest organem wykonawczym samorządu klasowego.
7. Uczniowska Rada Klasowa między innymi:
a. przedstawia w razie potrzeby wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców, problemy swojej klasy w celu uzyskania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
b. współuczestniczy w planowaniu i realizacji planu wychowawcy klasy,
c. współuczestniczy w organizacji życia kulturalnego, uroczystości klasowych, zajęć pozalekcyjnych, prac społecznych,
d. służy pomocą koleżankom i kolegom w rozwiązywaniu ich problemów,
e. organizuje pomoc koleżeńską,
f. uczestniczy w ustaleniu oceny z zachowania zgodnie z kontraktem,
g. udziela poręczenia za członków społeczności klasowej w przypadku zastosowania wobec nich kary, w celu zawieszenia jej wykonania lub jej złagodzenia.
8. W skład uczniowskiej Rady Szkolnej wchodzą:
•przewodniczący
•zastępca przewodniczącego
•sekretarz
•skarbnik
•członkowie
9. Uczniowska Rada Szkolna jest organem wykonawczym Samorządu Uczniowskiego. Zakres jej działania obejmuje wszelkie sprawy należące do Samorządu z wyjątkiem zastrzeżonych dla ogólnego zebrania szkolnego oraz komisji rewizyjnej.
10. Posiedzenia prezydium może organizować zarówno prezydium, jak i opiekun Samorządu Uczniowskiego.
11. Uczniowska Rada Szkolna między innymi:
•przygotowuje projekty dokumentów do uchwalenia przez ogólne zebranie uczniów,
•reprezentuje Samorząd wobec dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
•reprezentuje społeczność uczniowską w kontaktach z Samorządem Uczniowskim innych szkół.
12. Samorząd Uczniowski dla wykonania określonych zadań może powołać komisje spośród swoich członków oraz osób spoza szkoły współdziałających  z nim w porozumieniu z opiekunem Samorządu i dyrektorem szkoły.
13. Prezydium ma prawo tworzyć różne sekcje w ramach pracy Samorządu, aby dać uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju.
14. Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym Samorządu.
15. Członkowie komisji rewizyjnej wybierani są spośród kandydatów zgłoszonych przez samorządy klasowe. Wyboru dokonuje uczniowska Rada Szkolna.
16. Komisja rewizyjna składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza.
17. Sąd koleżeński stoi na straży przestrzegania przez uczniów statutu szkoły, wynikającego z niego kontraktu oraz regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
18. W skład sądu koleżeńskiego wchodzi przewodniczący i czterech członków.
19. Przewodniczącym zostaje uczeń, który w wyborach ogólnych uzyskał największą liczbę głosów.
20. Posiedzenie sądu koleżeńskiego może obradować w składzie minimum trzyosobowym.
21. O posiedzeniu sądu koleżeńskiego musi być powiadomiony opiekun Samorządu Uczniowskiego, który może brać udział w posiedzeniu z głosem doradczym.
22. Posiedzenia sądu koleżeńskiego powinny być protokołowane.
23. Protokolanta wybiera przewodniczący sądu koleżeńskiego spośród uczniów szkoły.
24. Jeżeli zainteresowany nie zgadza się z orzeczeniem sądu może złożyć pisemny wniosek z uzasadnieniem i sprawę rozstrzygnie sąd w składzie pięcioosobowym.
25. Decyzje sądu koleżeńskiego są przedstawiane, za pośrednictwem opiekuna SU, dyrektorowi szkoły.
X.PRZEPISY KOŃCOWE
1. Samorząd Uczniowski poprzez różne formy swojego działania zapewnia realizację zadań statutowych społeczności szkolnej.
2. Szkoła powinna być wspólnym dziełem nauczycieli i uczniów, w której mają miejsce, wzajemna życzliwość, tolerancja, zrozumienie, zaufanie i skuteczna komunikacja pomiędzy uczniami a nauczycielami.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzania przez Radę Pedagogiczną.
4. Dyrektor szkoły ma prawo zawiesić uchwałę lub inne postanowienie Rady Samorządu Uczniowskiego, jeżeli jest ona sprzeczna ze statutem.
5. Spory wynikające z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Samorząd Uczniowski z dyrektorem szkoły.
6. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowi księga protokołów.
7. Dokumentacja przechowywana jest u opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies