IMG_0418.jpgcontrast3.jpgIMG_0414.jpgIMG_0412.jpgszkpan.jpgIMG_0406.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0413.jpg

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej
w Płocku


I. Postanowienia ogólne

§ 1

1.W szkole działa Rada Rodziców jako społeczny organ, zwana dalej „Radą”, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2.W skład Rady wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
3.Kadencja Rady trwa rok.
4.Rada uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły oraz wybiera przewodniczącego.


II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2

1.Celem Rady Rodziców jest:
1)podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły we wszystkich jej funkcjach, w szczególności zaś w funkcji opiekuńczej,
2)wspieranie szkoły w tworzeniu odpowiednich warunków do realizacji jej celów i zadań oraz wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
3)współpraca ze wszystkimi organami szkoły.
2.Do kompetencji Rady należy:
1)uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a)programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b)programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych oraz potrzeb środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust.2 Ustawy o systemie oświaty
3)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3.Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczna w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1 lit a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4.Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw rodziców, takich jak prawo do:
1)zapoznania się z programami nauczania, z ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz szkolnymi zestawami podręczników,
2)zapoznania się ze statutem szkoły, w tym wewnątrzszkolnym systemem oceniania
3)informacji na temat organizacji pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej szkoły, w tym organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej,
4)rzetelnej informacji o postępach uczniów, ich zainteresowaniach, uzdolnieniach, talentach i osiągniętych sukcesach, a także o trudnościach w nauce i zasadach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5)znajomości struktury egzaminów, standardów wymagań i kryteriów oceniania,
6)informacji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz organizacji pomocy materialnej dla uczniów.
 


III. Wybory do Rady

§ 3

1.Wybory do Rady przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym nie później niż do końca września.
2.Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają  spośród siebie Radę Oddziałową.
3.Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby nie więcej niż 5 osób. O liczebności Rady oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.
4.Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

§ 4

Wybory Rady Oddziałowej przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. W skład komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

§ 5

Wybory do Rady Oddziałowej odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 6

1.Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców szkoły.
2.Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady Oddziałowej do Rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

§ 7

1.Zwołanie pierwszego posiedzenia Rady Rodziców należy do obowiązków dyrektora szkoły.
2.Na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców dyrektor szkoły obwieszcza wyniki wyborów i skład Rady.
3.Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyborów.


IV. Władze Rady

§ 8

1.W czasie pierwszego posiedzenia, Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu tajnym Komisję Rewizyjną i Zarząd Rady Rodziców składający się z:
przewodniczącego Rady,
zastępcy przewodniczącego,
sekretarza
2.Funkcję skarbnika i kasjera pełnią osoby zatrudnione do obsługi księgowo-  rachunkowej funduszy Rady Rodziców.
3.Wybory  przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4.Lista kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie.
5.Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
6.Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.

§ 9

Komisja Rewizyjna składa się co najmniej z trzech osób, nie więcej jednak niż z 5 osób. Co najmniej jeden członek Komisji Rewizyjnej powinien być dobrze zorientowany w przepisach prawa finansowego i rachunkowości. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego na pierwszym swoim posiedzeniu i na zasadach ustalonych przez siebie.

§ 10

1.Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2.Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3.Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4.Skarbnik i kasjer Rady odpowiadają za prawidłowe gospodarowanie funduszami gromadzonymi przez Radę.

§ 11

1.Zadaniem  Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:
1) realizacji uchwał podejmowanych przez Radę Rodziców,
2) gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
2.Rada Rodziców składa coroczne sprawozdanie ze swojej działalności ogółowi rodziców.


V. Posiedzenia Rady

§ 12

1.Posiedzenia Rady odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
2.Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenie Rady zwołuje przewodniczący powiadamiając członków Rady co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym, bez zachowania 7 – dniowego terminu.
3.Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 składu Rady oraz na wniosek dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 13

1.Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2.Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego lub w razie nieobecności przez jego zastępcę.
3.W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4.Posiedzenia są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

§ 14

1.Posiedzenia Rady są protokołowane w książce protokołów Rady Rodziców.
2.Protokoły z posiedzenia Rady są zatwierdzane przez Radę na następnym posiedzeniu Rady.VI. Podejmowanie uchwał

§ 15

1.Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2.W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

§ 16

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 17

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.VII. Prawa i obowiązki członków Rady

§ 18

1.Członkowie Rady mają prawo:
a)dostępu do informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych,
b)wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły,
c)głosowania na równych prawach, we wszystkich sprawach podejmowanych przez Radę.
2.Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Rady.VIII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

§ 19

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze  z następujących źródeł:
1)z dobrowolnych składek rodziców,
2)z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji,
3)z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców,
4) z działalności gospodarczej.

§ 20

1.Wysokość minimalnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym zebraniu Rady. Wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu przez każdego z rodziców.
2.Oddziałowa Rada Rodziców może też całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżka składki lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składa rodzic w porozumieniu z wychowawcą klasy do sekretarza Rady.

§ 21

1.Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny” zatwierdzony każdorazowo przez  Radę Rodziców. Roczny preliminarz Rady Rodziców powinien obejmować wydatki środków na:

 • pomoc materialną dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, odzieży, podręczników,
 • dofinansowanie wycieczek, konkursów i imprez  o charakterze klasowym i ogólnoszkolnym,
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych - zajęć fakultatywnych dla klas programowo najwyższych,
 • nagrody specjalne dla najlepszego ucznia i najlepszego absolwenta roku,
 • nagrody książkowe  dla wyróżniających się uczniów
 • zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,
 • dofinansowanie studniówki,
 • wydatki okolicznościowe,
 • pomoc materialną szkole,
 • wydatki osobowe, rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości rady rodziców,
 • inne: zdjęcia, materiały do kroniki, leki, materiały biurowe.


2.Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może
być w całości  zależny od życzeń czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku  Rady Rodziców nie może wydatkować tej części środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

§ 22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:
a)Dyrektor
b)Rada Pedagogiczna
c)Samorząd Uczniowski

§ 23

1.Rada posiada wydzielone konto bankowe.
2.Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez upoważnione osoby: skarbnika, kasjera, dyrektora szkoły

§ 24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.IX. Obsługa księgowo-rachunkowa środków finansowych

§ 26

1.Do obsługi księgowo- rachunkowej funduszy Rady  zatrudnia się księgową oraz kasjera. Płacę skarbnika oraz kasjera ustala Rada. Umowy w imieniu Rady, zawiera przewodniczący Rady.
2.Rada zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących operacji finansowych (wpłat i przelewów).
3.Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.X. Postanowienia końcowe

§ 27


1.W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły- Rada Rodziców zaprasza na swoje posiedzenie dyrektora szkoły, w miarę potrzeb inne osoby pełniące funkcje kierownicze, nauczycieli lub przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

2.Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół
im. Leokadii Bergerowej
w Płocku
09-402 Płock, ul. Kutnowska 30

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
4.Regulamin uchwalono na zebraniu Rady w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku w dniu………….

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies