IMG_0408.jpgIMG_0418.jpgIMG_0406.jpgszkpan.jpgIMG_0414.jpgIMG_0407.jpgIMG_0412.jpgIMG_0413.jpgcontrast3.jpg

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Zał.nr 1

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ
Zespołu Szkól im.Leokadii Bergerowej w Płocku

 


§ 1

Na podstawie art. 40-43 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zmianami) wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia …………………….. niniejszy regulamin.


§ 2

Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół im.Leokadii Bergerowej w Płocku jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe cele i zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.


§ 3

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniących funkcje instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.


§ 4

Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor szkoły.


§ 5

Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach plenarnych oraz poprzez działanie zespołów, komisji i zespołów zadaniowych.


§ 6

1. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promocji uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
2. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego i organu prowadzącego szkołę.
3. Zebranie z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej może być organizowane na pisemny wniosek zawierający spis spraw wymagających rozpatrzenia przez Radę Pedagogiczną, proponowany termin jego przeprowadzenia oraz podpisy wnioskodawców.


§ 7

1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są przez przewodniczącego poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, co najmniej na trzy dni przed datą posiedzenia, wraz z podaniem godziny rozpoczęcia, miejsca oraz projektu porządku obrad lub celu zebrania.
2. Zebrania nadzwyczajne można zwoływać w trybie natychmiastowym.
3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej, a w razie jego nieobecności wskazana przez niego inna osoba pełniąca dydaktyczną funkcję kierowniczą w szkole.


§ 8

Przyjmuje się następujący ramowy porządek zebrań:
1. ustalenie liczny członków Rady Pedagogicznej obecnych na posiedzeniu, ustalenie quorum,
2. przyjęcie porządku zebrania,
3. przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
4. wybór komisji lub zespołów pomocniczych, jeśli zachodzi taka potrzeba,
5. realizacja porządku zebrania,
6. dyskusja, wolne głosy,
7. sformułowanie wniosków.


§ 9

1. Rada Pedagogiczna działa na posiedzeniach i za pomocą swoich organów.
2. Organami Rady Pedagogicznej są przewodniczący Rady oraz jej zespoły i komisje.
3. Rada Pedagogiczna może powołać ze swojego składu zespoły problemowo-zadaniowe     w zależności od potrzeb.
4. Pracą zespołów i komisji kierują jej przewodniczący.
5. Przewodniczącego zespołu lub komisji powołuje dyrektor szkoły na wniosek członków zespołu.
6. Zebrania Rady Pedagogicznej lub jej komisji odbywają się w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
7. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego członka tego organu. O nieobecności na posiedzeniu członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić przewodniczącego i przedstawić usprawiedliwienie.
8. Każdy członek Rady Pedagogicznej nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych na posiedzeniu Rady ma obowiązek zapoznania się z treścią protokołu i złożenia pod nim podpisu.
9. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.
10. Uchwały podjęte przez Radę Pedagogiczną obowiązują wszystkich jej członków, niezależnie od indywidualnych opinii.
11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców, rodziców także nauczycieli czy innych pracowników szkoły.


§ 10

Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.


§ 11

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2. projekt planu finansowego szkoły,
3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4. wnioski nauczycieli w sprawach nagród i kar dla uczniów,
5. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć      w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
6. kandydata na stanowisko dyrektora wskazanego bez konkursu,
7. kandydata na wicedyrektora,
8. przedłużenie powierzania stanowiska dyrektora szkoły,
9. zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
10. przyznanie i wysokość stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
11. propozycje dyrektora dotyczące przydziału zadań dla nauczycieli,
12. wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania,
13. wybór przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych dla dorosłych, które słuchacz winien zdawać w formie pisemnej.


§ 12

Rada Pedagogiczna wyraża zgodę w sprawach:
1. egzaminu klasyfikacyjnego,
2. egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów,


§ 13

1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskami o:
1.1.) odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną  w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,
1.2.) przyznanie uczniowi stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.
2. Rada Pedagogiczna postanawia w sprawie niepromowania do klasy programowo wyższej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi ustalono roczną ocenę naganną zachowania.


§ 14

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. przygotowanie projektu statutu lub jego zmian oraz ich uchwalenie,
2. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
3. zatwierdzenie programu wychowawczego i profilaktycznego,
4. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
5. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w szkole,
6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.


§ 15

1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków:
•uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, członkowie Rady głosują poprzez podniesienie ręki,
•głosowanie tajne dotyczy uchwał w sprawach obsady stanowisk kierowniczych     w szkole oraz delegowania przedstawicieli Rady do składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły,
•w celu przeprowadzenia glosowania tajnego Rada wybiera każdorazowo trzyosobową komisję skrutacyjną.
2. Projekty i Uchwały w formie odrębnego dokumentu przygotowuje specjalna komisja powołana do tego celu przez przewodniczącego Rady.
3. Uchwała powinna zawierać:
•tytuł uchwały (numer uchwały, organ, który ją wydał, datę podjęcia i określenie przedmiotu uchwały),
•podstawę prawną,
•tekst uchwały (załączniki),
•podpis przewodniczącego Rady Pedagogicznej.


§ 16

1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w §14 niezgodnych  z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.
3. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.


§ 17

1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. Posiedzenia protokołuje członek Rady Pedagogicznej wskazany przez przewodniczącego Rady. Protokołowanie zebrań traktowane jest jako przydział stałego obowiązku w ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. W razie nieobecności stałego protokolanta zastępuje go inny członek Rady Pedagogicznej wskazany przez przewodniczącego.
2. Protokół z zebrania Rady Pedagogicznej zawiera:
•numer i datę zebrania,
•odrębną listę obecności członków Rady Pedagogicznej jako załącznik,
•stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
•przyjęty porządek zebrania,
•przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania Rady Pedagogicznej poprzez złożenie podpisów członków Rady Pedagogicznej pod protokołem,
•przebieg zebrania, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz zgłoszonych                   i uchwalonych wniosków,
•numery podjętych uchwał,
3. Każdy protokół jest podpisany przez przewodniczącego, protokolanta i członków Rady Pedagogicznej.
4. Protokół numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi dla każdego roku szkolnego.
5. Protokół przygotowywany jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zebrania.
6. Protokół udostępnia się członkom Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni od jego sporządzenia w sekretariacie szkoły.
7. Każdy członek Rady Pedagogicznej ma prawo zgłosić uwagi i wnioski do treści protokołu na piśmie.
8. Książkę protokołów Rady Pedagogicznej przechowuje jej przewodniczący i udostępnia upoważnionym osobom w szkole. Książka protokołów nie może być wynoszona poza budynek szkoły.


§ 18

Zmian treści regulaminu dokonuje się na wniosek członka Rady Pedagogicznej poprzez głosowanie, zgodnie z trybem ustalonym w regulaminie.

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies