IMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgIMG_0412.jpgszkpan.jpgcontrast3.jpgIMG_0413.jpgIMG_0406.jpg

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW I SŁUCHACZY

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW I SŁUCHACZY
do publicznych szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół
średnich dla dorosłych na podbudowie programowej szkoły zasadniczej oraz szkół policealnych
w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku jako szkoła publiczna przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności (art.7 Ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991r.)
Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r.. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U.nr 26, poz.232 z późn.zm).
 • Regulamin Oraganizacyjny Kuratorium Oświaty w Warszawie, zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 07 lipca 2009r.
 • Statut Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

Niniejszy dokument określa wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

§1

1.O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum.
2.O przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum mogą ubiegać się absolwenci zasadniczych szkół zawodowych.
3.O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej - szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie.
4.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej lub na semestr pierwszy szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.
5.Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów.
6.Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza, treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w § 2.

§2

1.O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych:liceum ogólnokształcącego, technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej decyduje suma punktów uzyskanych za:

  • -wyniki egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w ostatnim roku nauki (100 pkt -liczba możliwych do uzyskania punktów),
  • oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech przedmiotów z najwyższymi ocenami z listy przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia szkoły, tj. § 2 ust.2
  • -osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
  • -średnią arytmetyczną uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.


2.Lista przedmiotów obowiązkowych, z których wybrane będą trzy przedmioty z najwyższymi ocenami:

 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Informatyka
 • Język obcy 
 • Matematyka

3.Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
18pkt.-ocena celujący
14 pkt.-ocena bardzo dobry
10 pkt.-ocena dobry
6 pkt.-ocena dostateczny
2 pkt.-ocena dopuszczający


4.Sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia
gimnazjum:
14 pkt.-liczba punktów za udział w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub udział w II etapie olimpiady organizowanej według zasad określonych w rozporządzeniu MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.Nr 13, poz.125), J,
2 pkt.-liczba punktów za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
4 pkt.-liczba punktów za osiągnięcia  sportowe  i  artystyczne  co  najmniej  na  szczeblu wojewódzkim
2 pkt. -liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym
Maksymalna liczba punktów za osiągnięcia sportowe i artystyczne wynosi 4.
2 pkt - za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie gimnazjalnym


5. Sposób przeliczania punktów za średnią arytmetyczną zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
6 pkt.        -           ocena: celujący
5 pkt.        -           ocena: bardzo dobry
4 pkt.        -           ocena: dobry
3 pkt.        -           ocena: dostateczny
2 pkt.        -           ocena: dopuszczający


6.W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.

§3

Zasady rekrutacji słuchaczy do szkół dla dorosłych na rok szkolny 2008/2009.


1.O przyjęciu do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę.
2.O przyjęcie na semestr pierwszy szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych: zasadniczej szkoły zawodowej i technikum mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum i 8-klasowej szkoły podstawowej.
3.O przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego ubiegać się mogą absolwenci zasadniczych szkół zawodowych i szkół zasadniczych.(nowa matura).
4.O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci dotychczasowej szkoły średniej.
5.Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
6.O przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy szkół ponadgimnazjalnych: uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum uzupełniającego i szkół policealnych decydują kryteria:
a)pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
b)suma punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej i za oceny z wybranych obowiązujących zajęć edukacyjnych wymienionych w świadectwie ukończenia szkoły niższego typu

7.Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych i policealnych mogą odstąpić od przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
8.Szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna może zwolnić z rozmowy kwalifikacyjnej kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły policealnej na podstawie zaświadczenia o pozytywnym wyniku egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkoły wyższej na kierunek odpowiadający lub zbliżony do zawodu, w którym kształci szkoła.
9.Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych przyjmowani są do szkól policealnych niezależnie od w/w kryteriów.
10.Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie na semestr pierwszy szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów 

11.Wymagane dokumenty:

 • -podanie o przyjęcie na semestr pierwszy (na druku szkolnym) oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego poziomu
 • -trzy fotografie
 • -zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • -ksero dowodu osobistego (stary dowód str. 2 i 3).

12.  Wybrane zajęcia edukacyjne uwzględniane przy przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy szkół dla dorosłych:
Szkoły Policealnej

 • technik administracji: język polski, język obcy, matematyka
 • technik żywienia i gospodarstwa domowego: biologia, chemia, język obcy
 • technik bhp
 • technik obsługi turystycznej: geografia, język obcy, matematyka
 • technik rolnik: biologia, chemia, język obcy
 • technik rachunkowości: matematyka, geografia, informatyka
 • technik informatyk: matematyka, elem. informatyki, jęz. obcy
 • technik prac biurowych:j ęzyk polski, jęz. obcy, elem. informatyki
 • technik logistyk: matematyka, język obcy, geografia
 • technik hotelarstwa
 • kelner
 • 3-letniego Liceum Ogólnokształcącego ponadgimnazjalnego:język polski, matematyka, język obcy

13.  Sposób przeliczania na punkty ocen z wybranych zajęć edukacyjnych:
18 pkt.-ocena celujący
14 pkt.-ocena bardzo dobry
10 pkt.-ocena dobry
6 pkt.-ocena dostateczny
2 pkt.-ocena dopuszczający


14 W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat do Szkoły Policealnej dla dorosłych może otrzymać maksymalnie 108 punktów, a kandydat do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych -maksymalnie 148 punktów.

§4.

1.Przy przyjmowaniu kandydatów do wszystkich typów szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
-sieroty,  osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  i  w rodzinach zastępczych,
-kandydaci   o   ukierunkowanych   i   udokumentowanych   zdolnościach,   którym   ustalono indywidualny program lub tok nauki,
-kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej publicznej
-dzieci nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w placówkach określonych w odrębnych przepisach.
2.Wymagane jest złożenie stosownych zaświadczeń stwierdzających w/w uprawnienia.

§5.

W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną (SKRK), wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.

§6.

Do zadań SKRK należy w szczególności:
-podanie do wiadomości kandydatów do szkoły informacji o warunkach rekrutacji, przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,
-ustalenie na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego i ogłoszenie listy przyjętych do szkoły,
-sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

§7.

Dyrektor szkoły:
1)ustala kryteria, warunki i tryb przyjęć do szkoły,
2)decyduje o przyjęciu uczniów do klasy pierwszej w przypadku, gdy liczba kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc i nie powołano SKRK.
3)przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę informacje dotyczące rekrutacji, a w przypadku nie dokonania pełnego naboru do szkoły wyznacza termin dodatkowej rekrutacji, a także przedłuża termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza niż liczb wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła,
4)zapewnia stałe i aktualne informacje dotyczące składania dokumentów, warunków przyjęć i wyników rekrutacji.

§8.

1.Wymagane dokumenty do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży:

 • -podanie o przyjęcie do szkoły (na druku szkoły) potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna
 • -oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • -oryginał zaświadczenia o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego
 • -trzy fotografie,
 • - zaświadczenie lekarskie (opinia publicznej poradni psych.-pedag. lub publicznej poradni specjalistycznej),
 • - zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do  kształcenia  w określonym zawodzie.

 

Rekrutację na rok szkolny 2010/2011 przeprowadza się w terminach ustalonych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty zarządzeniem nr 17 z dnia 09 lutego 2010r..

 

© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies