szkpan.jpgIMG_0418.jpgIMG_0412.jpgIMG_0406.jpgIMG_0407.jpgIMG_0408.jpgIMG_0414.jpgcontrast3.jpgIMG_0413.jpg

Kodeks szkolny

KODEKS SZKOLNY


Kodeks szkolny zawiera prawa i obowiązki wszystkich trzech środowisk naszej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli i rodziców.


Każdy członek szkolnej społeczności – jako człowiek – bez względu na swój wiek i funkcję w szkole – ma prawo do:

 •     poszanowania swej godności, swego dobrego imienia oraz swej własności osobistej ze strony wszystkich pozostałych,
 •     rzetelnej i sprawiedliwej oceny swego zachowania i postępów w nauce lub oceny swej pracy przez przełożonych.

Ma obowiązek:

 •    poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób ze społeczności szkolnej i pozaszkolnej,
 •    jeśli ma przyznaną władzę (opiekę) nad innymi osobami musi dbać o dobro podległych sobie osób i o rzetelną i sprawiedliwą ocenę ich zachowania i osiągnięć.

Nikt nie ma prawa do:

 •     wykorzystywania swej przewagi: wieku, funkcji, zbiorowości (większości) lub siły fizycznej czy ekonomicznej do naruszania godności i praw innego człowieka, a ewentualna wina musi być udowodniona.

Każdy członek szkolnej społeczności odpowiada za szkody uczynione drugiemu człowiekowi.

I.    UCZENIE SIĘ, NAUCZANIE ORAZ KONTROLA I OCENA WYNIKÓW W NAUCE

Uczeń ma prawo do:

 •     zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa maturalnego, dyplomu zawodowego  a w przyszłości do należytego wykonywania obowiązków zawodowych,
 •     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 •     rozwijania swoich zainteresowań, zdolności, talentów,
 •     życzliwego traktowania,
 •     sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów,
 •     pomocy ze strony nauczycieli i rodziców w przypadku trudności w nauce,
 •     korzystania z pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń szkolnych,
 •     udziału w olimpiadach i konkursach.

Uczeń ma obowiązek:

 •     przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły i Kodeksie Szkolnym, a w szczególności dotyczących:

                -    systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły.

LEKCJE I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
Lekcje są główną formą procesu nauczania i wychowania, są formą realizacji podstawowego i obowiązkowego programu szkoły.

Uczniowie mają prawo do:

 •     znajomości celu lekcji, swoich zadań lekcyjnych oraz do jasnego i zrozumiałego dla nich przekazu treści lekcji,
 •     zadawania pytań nauczycielowi w przypadku natrafienia na trudności w toku lekcji.

Mają obowiązek:

 •     brać aktywny udział w lekcji, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uzupełnić braki wynikające z absencji.


Nauczyciele
Mają prawo do:

 •     wyboru programu nauczania i podręcznika
 •     wyboru form organizacyjnych i metod pracy lekcyjnej.

Mają obowiązek:

 •    maksymalnie ułatwiać uczniom dotarcie do istoty tematu lekcyjnego, motywować i oceniać ich aktywność.


Władze szkolne
Mają obowiązek:

 •     zapewnić nauczycielowi, w miarę możliwości, podstawowe środki i materiały dydaktyczne produkowane seryjnie.


PRACA DOMOWA
Praca domowa jest stosowana do wyćwiczenia przez uczniów określonych umiejętności lub przygotowywania się do następnej lekcji.

Uczniowie
Mają prawo do:

 •     oceny pracy domowej przez nauczyciela.

Mają obowiązek:

 •     starannego wykonywania pracy domowej.

Ponoszą odpowiedzialność:

 •     w postaci stosowanej oceny, jeśli nie wywiązują się z pracy domowej.


Nauczyciele
Mają prawo do:

 •     ustalania zasad pracy domowej swego przedmiotu oraz zasad jej oceny,
 •     usprawiedliwiania niewykonania pracy domowej.

Mają obowiązek:

 •     uwzględniania różnych okoliczności domowych i życiowych, które mogą mieć negatywny wpływ na wywiązywanie się uczniów z pracy domowej.


Rodzice
Mają obowiązek:

 •    interesować się pracą domową swego dziecka, a także zapewnić właściwe warunki w mieszkaniu do wykonywania pracy domowej.


PODRĘCZNIK PRZEDMIOTOWY
Uczniowie
Mają prawo do:

 •     korzystania ze zrozumiałego dla nich podręcznika przedmiotowego.


Nauczyciele
Mają prawo do:

 •    samodzielnego wyboru podręcznika lub podręczników (głównego i pomocniczych) spośród dopuszczonych do użytku szkolnego.

Mają obowiązek:

 •    poinformować z odpowiednim wyprzedzeniem władze szkoły, uczniów i ich rodziców o swej decyzji dotyczącej wyboru podręcznika.

Ponoszą odpowiedzialność:

 •     za właściwy wybór podręcznika pod względem jego walorów treściowych, metodycznych i wydawniczych – w odniesieniu do realizowanego programu.


Rodzice
Mają obowiązek:

 •    zakupienia dla swego dziecka kompletu podręczników wskazanych przez szkołę.


Władze szkoły
Mają obowiązek:

 •     gromadzenia w bibliotece szkolnej, w miarę możliwości, kompletu podręczników używanych przez uczniów.


ZESZYT PRZEDMIOTOWY
Służy do porządkowania wiadomości lekcyjnych, do ćwiczeń i zadań w pracy domowej, a także jest narzędziem do kształtowania umiejętności i nawyków poprawnego notowania i starannego pisma.

Uczniowie
Mają obowiązek:

 •     starannego prowadzenia zeszytu, zgodnie z wymogami nauczyciela.


Nauczyciele
Mają obowiązek:

 •    kontrolowania i oceniania zeszytu uczniowskiego.

PRACE KONTROLNE I SPRAWDZIANY
Uczniowie
Mają prawo:

 •     znać zakres materiału przewidzianego do kontroli, wymagania, jakim będą musieli sprostać,
 •     do co najwyżej dwóch sprawdzianów (prac kontrolnych) w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,
 •   do określenia przez nauczyciela terminu sprawdzianu przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.


Nauczyciele
Mają prawo do:

 •     stosowania formy „kartkówki” w dowolny sposób, bez uprzedzania o niej uczniów, gdyż jest to forma bieżącej kontroli przygotowania się uczniów do zajęć, obejmująca zakres treściowy ostatnich 2-3 tematów.

Mają obowiązek:

 •     terminowego zwrotu prac kontrolnych w ciągu tygodnia, najpóźniej w ciągu 2 tygodni w zależności od przedmiotu, rodzaju i zakresu pracy.


OCENA SZKOLNA
Jest to wartościujący stosunek (opinia) nauczyciela do stopnia osiągnięć (postępów) ucznia w zakresie wymagań programu przedmiotu lub zachowania się.
Swoją ocenę nauczyciel wyraża wieloma sposobami, nie tylko w postaci stopnia.

Uczniowie
Mają prawo do:

 •     znajomości kryteriów i zasad oceniania,
 •     sprawiedliwości i jawności w ocenianiu,
 •     egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych, poprawkowych (zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami).


Nauczyciele
Mają prawo do:

 •    decydowania o bieżącej, semestralnej i rocznej ocenie postępów uczniów.

Mają obowiązek:

 •     systematycznego wystawiania ocen cząstkowych,
 •     stworzenia warunków umożliwiających uczniowi poprawę oceny określając sposób i formę udzielenia pomocy.

Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 •    rzetelną i sprawiedliwą ocenę postępów uczniów i za informowanie rodziców o tej ocenie, szczególnie o zagrożeniach dotyczących klasyfikacji i promocji.


Rodzice
Mają prawo do:

 •     trzech „wywiadówek” w ciągu roku szkolnego oraz do indywidualnych spotkań ze wszystkimi nauczycielami.


Władze szkoły
Mają prawo do:

 •    ustanowienia nagród i wyróżnień za osiągnięcia uczniów.II.    ZACHOWANIE SIĘ W SZKOLE I POZA NIĄ, WYGLĄD, KULTURA, HIGIENA

Uczeń ma prawo do:

 •    opieki wychowawczej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 •    korzystania z poradnictwa psychologicznego,
 •      swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
 •      rozwijania swoich zainteresowań,
 •      uczestniczenia w różnych formach życia kulturalnego,
 •      udziału w różnych formach rekreacji i wypoczynku,
 •      opieki zdrowotnej.

Uczeń ma obowiązek:

 •     przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego.
BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
Uczniowie
Mają prawo do:

 •     bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, pracy i rekreacji w szkole i poza szkołą,
 •     korzystania z wyposażenia, urządzeń i pomieszczeń szkolnych w obecności i za zgodą nauczyciela lub dyrektora szkoły, zgodnie z zasadami bhp (poznanymi na apelach, lekcjach wychowawczych i zajęciach praktycznych).

Mają obowiązek:

 •     przestrzegać regulaminu poszczególnych klasopracowni i warsztatów szkolnych,
 •     zgłaszać zauważone braki i usterki opiekunowi klasopracowni lub prowadzącemu zajęcia,
 •     korzystać ze środków komunikacji w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu własnemu i innych.


Nauczyciele
Mają obowiązek:

 •     sprawdzania przed każdymi zajęciami (w szkole, w terenie) czy istniejące warunki nie stwarzają zagrożenia dla życia lub zdrowia uczniów,
 •     systematycznej kontroli miejsca pracy (dostrzeżone zagrożenia natychmiast usuwa sam lub niezwłocznie zgłasza kierownictwu szkoły),
 •     kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach szkolnych,
 •     opracowania regulaminu pracowni o zwiększonym ryzyku wypadku,
 •     pełnienia dyżurów zgodnie z harmonogramem.

Ponoszą odpowiedzialność za:

 •     życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym oraz na wycieczkach i imprezach pozaszkolnych,
 •     skutki wynikające z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów w czasie zajęć szkolnych, pozaszkolnych i w czasie przydzielonych im dyżurów,
 •     zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły wynikłe z jego winy.


Władze szkoły
Mają obowiązek:

 •     niezwłocznego usuwania zagrożeń.


KULTURA ZACHOWANIA W SZKOLE I POZA NIĄ
Uczniowie mają obowiązek:

 •     godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
 •     dbania o piękno mowy ojczystej,
 •     kultywowania tradycji szkoły i zachowania ceremoniału szkolnego,
 •     dbania o własne życie, zdrowie i higienę,
 •     dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.


MIENIE SZKOLNE
Uczniowie mają obowiązek:

 •    dbania o mienie szkolne, budynki szkolne i gospodarstwa szkolnego, wyposażenie pracowni i korytarzy oraz o otoczenie szkoły,
 •    dbania o estetykę i porządek terenów wokół szkoły oraz w miejscach pracy i odpoczynku,
 •    pokrycia kosztów naprawy lub zakupu nowego sprzętu w przypadku celowego uszkodzenia mienia szkolnego.


STRÓJ SZKOLNY
Strój szkolny powinien być czysty i schludny. Strój wymagany podczas wykonywania zajęć z praktycznej nauki zawodu określa nauczyciel prowadzący zajęcia.  
Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:

 •     strój w stonowanej kolorystyce,
 •     bluzka nieprześwitująca bez dekoltu, przynajmniej do bioder,
 •     spódniczka do kolan,
 •     spodnie o klasycznym kroju bez dziur,
 •     lekkie obuwie sportowe,
 •     nie wolno nosić ekstrawaganckiej biżuterii ( dopuszczalne niewielkie kolczyki w uszach i delikatny pierścionek),
 •     zabrania się tatuaży na ciele w miejscach widocznych,
 •     krótkie zadbane paznokcie,
 •     włosy zadbane, czyste, a fryzura nieekstrawagancka.

Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:

 •     klasyczny krój spodni bez rozcięć, dziur i napisów,
 •     bluzka lub koszulka czysta o stonowanej barwie,
 •     lekkie obuwie sportowe,
 •     męska fryzura to włosy czyste, zadbane ( nie dopuszcza się ogolonej głowy do skóry - z wyjątkiem wskazań od lekarza ), zabrania się noszenia zarostu oraz zbyt długich bokobrodów
 •  zakaz noszenia kolczyków.
© mg@zsberg.edu.pl 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies